Реєстрація
знаменник
Карта сайту

Академічна доброчесність

Академічна доброчесність — це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

Чинний в Україні з 28 вересня 2017 року Закон «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VІІІ (Стаття 42) і Закон «Про вищу освіту» в редакції від 28 вересня 2017 року, окремо визначають зміст поняття доброчесності в академічній площині.

Згідно з пунктом 4 статті 42 Закону України «Про освіту» порушенням академічної доброчесності вважається:

  • академічний плагіат — оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;
  • самоплагіат — оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів;
  • фабрикація — вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або наукових дослідженнях;
  • фальсифікація — свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень;
  • списування — виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання;
  • обман — надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування;
  • хабарництво — надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освіт
  • ньому процесі;
  • необ'єктивне оцінювання — свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти.

Згідно з пунктом 3 статті 58 Закону України «Про вищу освіту» науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники закладу вищої освіти зобов'язані дотримуватися в освітньому процесі та науковій (творчій) діяльності академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами вищої освіти. Зі свого боку, особи, які навчаються у закладах вищої освіти зобов'язані виконувати вимоги освітньої (наукової) програми (індивідуального навчального плану (за наявності), дотримуючись академічної доброчесності, та досягати визначених для відповідного рівня вищої освіти результатів навчання (пункт 3 статті 63 Закону України «Про вищу освіту»)
( https://uk.wikipedia.org/wiki/Академічна_доброчесність)

Матеріали круглого столу "Академічна доброчесність: досвід, практики, виклики, поступ",  КПІ ім. Ігоря Сікорського (25.10.23 р.https://www.youtube.com/watch?v=SuFYaig3BVk 

Академічна доброчесність на сайті НУК (https://nuos.edu.ua/nauka/akademichna-dobrochesnist/)

Антиплагіат на сайті НУК (https://nuos.edu.ua/nauka/antiplagiat/ ) 

"Інформуємо про можливість підвищення якості викладання питань доброчесності та етики. Задля цього пропонуємо скористатися серією перекладених українською мовою модулів з питань доброчесності та етики. Серія складається з 14 модулів та методичного посібника для викладачів. Матеріали додаються. 
Ці матеріали були розроблені в рамках Ініціативи Управління ООН з наркотиків і злочинності «Освіта заради справедливості» (Education for Justice – E4J) та перекладені українською мовою за підтримки Програми USAID «Нове правосуддя». Ця Ініціатива спрямована на зміцнення верховенства права шляхом забезпечення закладів освіти методичними матеріалами з викладання дисциплін, пов’язаних з досягненням Цілі сталого розвитку ООН № 16 «Мир та справедливість»."

1. Вступ і концептуальна основа (переглянути)
2. Етика та загальнолюдскі ціності (переглянути)
3. Етика та суспільство (переглянути)
4. Етика лідерства (переглянути)
5. Етика, різноманітність і плюралізм (переглянути)
6. Виклики життя за етичними нормами (переглянути)
7. Стратегія вчинення етичних ідей (переглянути)
8. Поведінкова етика (переглянути)
9. Гендерні аспекти етики (переглянути)
10. Доброчесність та етика засобів масової інформації (переглянути)
11. Доброчесність та етика в бізнесі (переглянути)
12. Доброчесність, етика й право (переглянути)
13. Доброчесність та етика в публічній сфері (переглянути)
14. Професійна етика (переглянути)

Доброчесність та етика. Навчальний посібник (переглянути)

 Проект сприяння академічній доброчесності в Україні 

Проект сприяння академічній доброчесності в Україні (Srtengthening Academic Integrity in Ukraine Project — SAIUP), що реалізується Американськими Радами з міжнародної освіти за сприяння Міністерства освіти і науки України та підтримки Посольства США в Україні, має на меті застосовувати спільний досвід США і України для розробки та втілення чотирирічного плану заходів, зміст яких полягає в орієнтації та навчанні студентів, викладачів та адміністраторів навчальних закладів України практичної цінності і важливості академічної доброчесності, наданні ресурсів і плану дій задля їхнього тісного залучення до зміцнення академічної доброчесності в освітньому середовищі. 
МІСІЯ ПРОЕКТУ 
Формування нової академічної культури, яка базуватиметься на довірі, чесності, прозорості, реальному навчанні, справжній науковій роботі. 
ВІЗІЯ ПРОЕКТУ 
Системні зміни в українській освіті, від яких виграють всі учасники академічного процесу – студенти та учні, викладачі та вчителі, університети та школи. 

Детальніше: https://saiup.org.ua/ 

Документи

Лист МОН від 20.05.2020 р. №1/9-263 "До питання уникнення проблем і помилок у практиках забезпечення академічної доброчесності" (переглянути

"Рекомендації для закладів вищої освіти щодо розробки та впровадження університетської системи забезпечення академічної доброчесності". Затверджено Рішенням Національного агенства із забезпечення якості вищоїосвіти від 29 жовтня 2019 року. Протокол №1. (переглянути)

Лист МОН від 15.08.2018 №1/11-8681 Про Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах (переглянути)

Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності (переглянути)

Постанова КМУ від 19 липня 2017 р. №541 "Положення про Національний репозитарій академічних текстів" (переглянути)

Положення Про академічну доброчесність у Національному  університеті кораблебудування імені адмірала Макарова (переглянути)

Положення про Комісії з академічної доброчесності і університетську Комісію з етики та управління конфліктами у Національному  університеті кораблебудування імені адмірала Макарова (переглянути)

Кодекс академічної доброчесності та корпоративної культури Національного  університету кораблебудування імені адмірала Макарова (переглянути)

Положення про групу сприяння академічної доброчесності у Національному  університеті кораблебудування імені адмірала Макарова (переглянути)

Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату в освітній та науково-дослідній роботі учасників освітнього процесу та науковців Національного  університету кораблебудування імені адмірала Макарова (переглянути)

Порядок здійснення заходів з перевірки робіт на наявність текстових збігів/ідентичності/схожості із використанням програмно-технічних засобів (НУК) (переглянути)