Реєстрація
знаменник
Карта сайту

Методична рада філії

1. Методична рада Херсонської філії НУК організована з метою створення єдиної системи методичного керівництва роботою науково-педагогічного  складу філії.

2. У своїй діяльності методична рада керується: Закону України "Про вищу освіту", Законом України "Про освіту", Положенням про державний вищий заклад освіти (затверджене постановою Кабінету Міністрів України № 1074 від 15.09.96 р.), наказом Міносвіти України № 161 від 02.06.93 р. "Про затвердження положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах", Статутом Національного університету кораблебудування та іншими нормативними документами, державними стандартами освіти та наказами Міністерства освіти науки України.

3. До складу методичної ради входять: заступник директора з навчальної роботи (голова), директор, заступник директора з наукової роботи (заступник голови), керівники основних структурних підрозділів філії, професори, доценти, провідні викладачі. Склад методичної ради рекомендується Вченою радою Херсонської філії НУК і затверджується директором філії.

4. Методична рада здійснює керівництво навчально-методичною  роботою науково-педагогічних працівників філії:

4.1. Спільно з випускаючими кафедрами філії та базового ВНЗ займається підготовкою і корегуванням навчальних планів і програм для забезпечення диференціюваного за змістом і терміном навчання бакалаврів і спеціалістів у залежності від характеру майбутньої професійної діяльності з урахуванням напрямків діяльності промислових та інших підприємств, установ м. Херсона та Херсонської області, а також відображенням у навчальних програмах новітніх досягнень науки, техніки і передового досвіду.

4.2. Визначає потреби філії у навчально-методичних розробках, організує їх підготовку до видання, залучає до цієї роботи викладачів базового й інших ВНЗ, фахівців різних напрямків, вирішує питання про видання навчальних посібників і методичних розробок в НУК або власними можливостями.

4.3. Координує роботи щодо створення і модернізації навчальних лабораторій, спеціалізованих аудиторій, наочних посібників, аналізує застосування технічних засобів навчання, інформаційних технологій, Internet-технологій  тощо.

4.4. Розробляє пропозиції з оптимального співвідношення лекційних, практичних, лабораторних занять, а також усіх видів практик, готує пропозиції з притягнення до навчального процесу науково-педагогічних працівників базового та інших ВНЗ, провідних фахівців промислових підприємств, установ тощо.

4.5. Займається пошуком, розробкою і впровадженням нових форм, методів і засобів навчання, організації занять, підсумкового модульного контролю, екзаменів, заліків, поточної оцінки знань, ефективних засобів контролю за усвоєнням матеріалу.

4.6. Організує проведення анкетування студентів з метою більш повного врахування їх думки і пропозицій щодо поліпшення навчального і виховного процесів.

4.7. Вивчає бюджет часу викладацького складу і студентів.

5. Робота   методичної  ради   здійснюється   у   відповідності   з річним планом, який затверджується Вченою радою філії.

Звіти про роботу методичної ради щорічно розглядаються на засіданнях Вченої ради Херсонської філії НУК.

Керівництво ХННІ