Реєстрація
знаменник
Карта сайту

Кафедра економіки

Історична довідка

У зв’язку із збільшенням обсягів освітянської діяльності Херсонської філії НУК і згідно з рішенням Вченої ради Національного університету кораблебудування, а також відповідно до наказу ректора від 31.12.2004 р. у Херсонській філії НУК створена кафедра економіки, яку введено до складу факультету загальнонаукової підготовки філії.

Кафедра економіки є випускаючою, здійснює підготовку фахівців за напрямом 6.030504 - Економіка підприємства, спеціальність 7.03050401 (7.050107) - "Економіка підприємства", яка акредитована за IV рівнем.

Першим завідуючим кафедрою економіки Херсонської філії Національного університету кораблебудування був заслужений діяч науки і техніки, д.е.н., професор В.Н. Парсяк. У теперішній час завідуючим кафедрою економіки є к.е.н., проф. А.В. Ломоносов.

Особовий склад кафедри економіки:

1. Парсяк В.Н., д.е.н., професор, заслу-жений діяч науки і техніки
2. Надточій І.І., к.е.н., в.о. доц.
3. Дюндін В.Д., доцент, к.е.н.
4. Антипенко В.М., доцент, к.п.н.
5. Пулянович О.В., доцент, к.е.н.
6. Година О.В., викладач
7. Ломоносов Д.А., к.е.н., в.о. доц.
8. Огорь Г.М., викладач

Кафедра забезпечує викладання циклу економічних дисциплін: економіка підприємства, менеджмент, маркетинг, потенціал підприємства, внутрішній економічний механізм, економічна діагностика, планування діяльності підприємства, стратегічне управління, управління проектами, бухгалтерський облік, економічний аналіз та ін.

Випускники володіють методикою виконання планово-економічних робіт та сучасними методами обробки інформації з використанням комп’ютерної техніки та методів соціологічних досліджень; вміють визначати оптимальні варіанти розвитку підприємств різних формам власності; можуть надавати рекомендації, спрямовані на покращення економічної діяльності підприємства.

На кафедрі виконуються наукові теми:

 • "Управління конкурентоспроможністю підприємств харчової промисловості";
 • "Формування та реалізація конкурентної стратегії підприємств з виробництва соків";
 • "Удосконалення управлінням стратегії розвитку сучасного міста".

При кафедрі організована наукова лабораторія економічних проблем вищої школи. У цей час її співробітниками та науково-педагогічними працівниками виконуються дві розробки:

 • "Проблеми управління оплатою праці в системі вищої освіти";
 • "Удосконалення управління регіоналної вищою освітою".

За результатами виконаних в лабораторії робіт в останні роки були отримані свідоцтва про реєстрацію авторських прав на наукові твори:

  • "Методика розподілення трудомісткості навчальної роботи і заробітної плати науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації між спеціальност

   ями, за якими здійснюється підготовка фахівців";

  • "Методика уніфікації навчальних планів і навчальних програм дисциплін підготовки бакалаврів і спеціалістів";
  • "Програмне забезпечення для формування навчального навантаження та розрахунку й 
   оптимізації трудомісткості навчальної роботи у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації";
 • "Функція трудомісткості навчальної роботи та її використання в економічних розрахунках у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації";
 • "Методика визначення фінансових результатів основних структурних підрозділів вищого навчального закладу ІІІ-IV рівнів акредитації".

Фахівці кафедри брали участь у розробці “Стратегії економічного та соціального розвитку Херсонській області до 2015 року”.Кафедра економіки плідно співпрацює з управлінням економіки, управлінням статистики та управлінням освіти і науки Державної адміністрації в Херсонській області.
У своїй діяльності кафедра економіки зорієнтована на підготовку спеціалістів, необхідних для підприємств та установ Херсона та області. Постійно здійснюється аналіз необхідної кількості фахівців з економіки. Ця робота проводиться з урахуванням статистичної інформації, а також конкретних замовлень промислових підприємств та закладів.

Завідувач кафедри економіки д.е.н., доцент Ломоносова О.Е.

Кафедра має позитивний досвід призначення студентам їх місць майбутньої роботи наприкінці 3-4 курсу навчання з подальшим проходженням усіх видів виробничих практик за місцем розподілу. Переважна більшість дипломних робіт виконується на замовлення підприємств, організацій та установ Херсонської області.

 Кафедра економіки 2017 р.

 

 

Організаційна структура інституту