Реєстрація
знаменник
Карта сайту

Кафедра суспільних наук

Історична довідка

Кафедра суспільних наук є першою кафедрою яка створена у філії. Вона була організована на базі відповідної секції наприкінці 1980-х років з метою підготовки висококваліфікованих фахівців, яким необхідні не тільки глибокі спеціальні знання, але й широкий кругозор у гуманітарній сфері.

На протязі багатьох років навчання студентів відбувалося разом з професійним ростом викладацького складу. Участь викладачів кафедри у науково-практичних та методичних конференціях, симпозіумах, семінарах, стажування в навчальних закладах, постійна наукова робота дали змогу удосконалювати викладання суспільних наук, забезпечуючі необхідний рівень знань студентів.

Свій внесок у наукову-організаційну роботу та навчальний процес вносять професор Ломоносов А.В. який багато років очолював кафедру, доцент Дрозд О.В., старший викладач Нікітін В.М., науково-педагогічні працівники базового університету, у тому числі професор Кисляков В.П. та інші.

У теперішній час кафедру суспільних наук очолює доцент, к.е.н., Ломоносова Оксана Едуардівна. 

 


                   Склад кафедри:

 1. Андрєєва Н.Б., доцент, к.п.н. 
 2. Бойко Л.М., доцент, к.ф.н. 
 3. Додонова Г.В., доцент, к.і.н. 
 4. Дрозд О.В., доцент, к.т.н. 
 5. Пижов М.Н., доцент, к.ф.н. 
 6. Нікітін В.М., старший викладач 
 7. Смірнова І.М., старший викладач 
 8. Зеленюк І.О., викладач 
 9. Сміліченко Я.Б., викладач 
 10. Туркова Л.І., викладач 
 11. Черткова Н.Ю., викладач 

Кафедра забезпечує викладання циклу гуманітарних дисциплін, таких як історія України, культурологія, філософія, українська мова (за професійним спрямуванням), політологія, соціологія, основи психології та педагогіки, іноземна мова, фізичне виховання тощо.

Викладачі кафедри прагнуть органічно поєднувати програмні вимоги, сформульовані в документах міжнародних організацій щодо прав і свобод людини з положеннями державних документів, які визначають сутність гуманітарної політики України на сучасному етапі, забезпечувати перехід від «закритої» моноідеологічної методології викладання навчальних дисциплін до сучасної методології. Перед ними стоїть завдання втілювати такі основні принципи гуманітарної освіти як фундаментальність, системність, єдність логічного та історичного, національного і загальнолюдського, суспільного та особистісного, теоретичного і практичного, навчального і виховного процесу.

Основними завданнями кафедри при здійсненні навчальної роботи є:

 • постійне оновлення робочих програм з усіх навчальних дисциплін, що читаються кафедрою, з метою їх відповідності до вимог гуманітарної освіти у вищій школі;
 • навчально-методичне забезпечення кафедри;
 • формування достатньої бібліотечної бази підручників та навчальних посібників;
 • забезпечення дисциплін кафедри навчальними та навчально-методичними посібниками, опублікованими викладачами кафедри;
 • практикування відкритих занять викладачів та взаємовідвідування і т. д.

У виховній роботі кафедра виходить з того, що навчальний процес є основною сферою виховної роботи серед студентів. В той же час необхідною є і реалізація комплексу виховних заходів у позанавчальний час.

До завдань, які вирішуються в процесі виховної роботи, відносяться:

 • формування фахівця-інтелігента, особистість, носія ідей відродження національної самобутності;
 • виховування у студентів високих гуманістичних якостей: людяність, повагу до людей, людську гідність, культуру спілкування та цивілізованого співжиття;
 • ознайомлення студентів з сутністю культури як світу людини, з накопиченим світовим культурним знанням про людське суспільство, місце і соціальне призначення особистості;
 • впровадження принципу плюралізму в наукових підходах і методиках, який спрямований на дискусійний спосіб з‘ясування істини, діалогових форм навчання;
 • координування наукової роботи із завданням гуманітарної підготовки студентів.

На кафедрі суспільних наук розробляються та вдосконалюються навчально-методичні матеріали, видаються посібники та підручники із суспільно-гуманітарного комплексу дисциплін, здійснюється кваліфіковане керівництво науково-дослідною роботою студентів, проводяться щорічні науково-практичні конференції, присвячені актуальним проблемам розвитку людства в умовах глобалізації.

Будь ласка, не вагайтесь бути з нами у контакті, якщо Вас цікавлять загадки цивілізаційних процесів, колізії історії та політики, еволюція та трансформація культури, якщо Ви прагнете проникнути у таємниці буття людини та соціуму, зрозуміти їхні складні закони, якщо просто ставите собі за мету бути сучасною освіченою людиною.

Організаційна структура інституту