Реєстрація
знаменник
Карта сайту

ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ БУЛІНГУ

ПРОТИДІЯ БУЛІНГУ

Булінг (цькування) – дії учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному чи сексуальному насильстві. Такі дії вчиняються стосовно дитини чи дитиною стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого може бути заподіяна шкода психічному чи фізичному здоров’ю потерпілого. Булінг може здійснюватись також із застосуванням засобів електронних комунікацій. 
ЮНІСЕФ визначає булінг (від анг. to bull – переслідувати) як небажану агресивну поведінку дітей шкільного віку, яка призводить до цькування дитини іншою дитиною чи групою дітей з метою приниження, залякування та демонстрації сили.
З прикладами уроків з протидії булінгу в закладах освіти та відповідним системним підходом можна ознайомитись за посиланням.

СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ

Відповідно до дослідження ЮНІСЕФ: 

  • 67% дітей в Україні у віці від 11 до 17 років стикалися з проблемою булінгу;
  • 24% дітей стали жертвами булінгу; 
  • 48% дітей нікому не розповідали про випадки булінгу;
  • 44% школярів були спостерігачами булінгу, але ігнорували його, бо їм було страшно за себе;
  • більшість дітей булять за те, що вони виглядають, говорять, думають не так, як інші діти. 

Перелік документів щодо булінгу

Нормативно-правова база попередження насильства

Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» №2229 від 7 грудня 2017 року.

Лист Управління освіти і науки ХОДА від 28.11.2023 № 34-03-37-339/0/23/34-03 "Щодо Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» (переглянути). Додаток до листа (Комунікаційна пам'ятка до Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства»)

Порядок взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству  і  насильству за ознакою статті затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 №658 (п.39-41).

Наказ МОН України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників з іншими органами та службами» від 02.10.2018 №1047.

Лист МОН України від 23.09.2021 р №4/793-21 «Щодо проведення в закладах освіти Всеукраїнського тижня протидії булінгу».

Лист МОН України від 16.07.2021 р №1/9-362 «Деякі питання організації виховного процесу у 2021/2022 н.р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннесних життєвих навичок».

Наказ ТВО від 30.10.2018 №428р «Про заходи щодо протидії домашньому насильству».

Лист МОН України від  29.01.2019 №1/11-881 «Рекомендації для закладів освіти щодо застосування норм Закону України «Про весення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18 грудня 2018 р.№2657-VIII».

Лист МОН України від  07.08.2018 №1/9-486 «Про деякі питання організації в закладах освіти виховної роботи щодо безпеки й благополуччя дитини у 2018/2019 навчальному році».

Лист Міністерства соціальної політики України від 29.12.2018 №27/0/2-19/57 «Про постанову Кабінету Міністрів України від 03.10.2018 №800» та методичні рекомендації щодо реалізації постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі таких, що можуть загрожувати їх життю та здоров’ю» від 03.10.2018 №800 .

Закон України «Про  внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькування)» від 18 грудня 2018 року №2657 –VІІІ»

Спільний наказ Міністерства соціальної політки України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 19.08.2014 №564/836/945/577 «Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення» - (форма повідомлення)

Положення та заходи щодо протидії булінгу у Херсонському навчально-науковому інститутуті НУК ім. адм. Макарова

Інструкція з дотримання прав людини та заборони утиску та дискриминації в НУК ім. адм. Макарова (переглянути)

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) у Херсонській філії Національного університету кораблебудування імені адмірала  Макарова  на 2021-2022 навчальний рік (переглянути)

Положення про запобігання та протидію булінгу у Херсонській філії Національного університету кораблебудуванняімені адмірала  Макарова (переглянути)

Порядок реагування на доведені випадки булінгу та відповідальність причетних осіб

 1. Учасники освітнього процесу можуть повідомити про випадок булінгу (цькування), стороною якого вони стали або підозрюють про його вчинення стосовно особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу або про який отримали достовірну інформацію, вище керівництво та деканів факультетів ХННІ НУК імені адмірала Макарова. 
2. Директор або заступник директора з організаційно-виховної роботи ХННІ НУК імені адмірала Макарова у разі отримання заяви про випадок булінга (цькування):
- за потреби викликає бригаду швидкої медичної допомоги для надання екстреної медичної допомоги;
- скликає засідання тимчасової комісії з розгляду випадку булінгу (цькування) не пізніше ніж упродовж трьох робочих днів з дня отримання заяви.
3. Відповідальність причетних осіб щодо булінгу (цькування) здійснюється відповідно до законодавства України. 

Порядок подання та розгляду заяв  про випадки булінгу (цькування)

1. В ХННІ НУК імені адмірала Макарова заяви або повідомлення про випадок булінгу або підозру щодо його вчинення приймає директор. Склад тимчасової комісії затверджується розпорядженням директора ХФ НУК імені адмірала Макарова.
2. Склад комісії формується з урахуванням основних завдань комісії. Комісія складається з голови, заступника голови, секретаря та не менше п’яти її членів. До складу комісії входять педагогічні (науково-педагогічні) працівники, представники психологічної служби ХННІ НУК імені адмірала Макарова.
3. Голова комісії визначає функціональні обов’язки кожного члена комісії.
4. Секретар комісії забезпечує підготовку проведення засідань комісії та матеріалів, що підлягають розгляду на засіданнях комісії, ведення протоколу засідань комісії. 
5 Член комісії має право:
- ознайомлюватися з матеріалами, що стосуються випадку булінгу (цькування), брати участь у їх перевірці;
- подавати пропозиції, висловлювати власну думку з питань, що розглядаються;
- брати участь у прийнятті рішення шляхом голосування;
- висловлювати окрему думку усно або письмово;
- вносити пропозиції до порядку денного засідання комісії.
6. Член комісії зобов’язаний:
- особисто брати участь у роботі комісії;
- не розголошувати стороннім особам відомості, що стали йому відомі у зв’язку з участю у роботі комісії, і не використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб;
- виконувати в межах, передбачених законодавством та посадовими обов’язками, доручення голови комісії;
- брати участь у голосуванні.
7. Метою діяльності комісії є:
- припинення випадку булінгу (цькування) в закладі освіти;
- відновлення та нормалізація стосунків, створення сприятливих умов для подальшого здобуття освіти у групі, де стався випадок булінгу (цькування);
- з’ясування причин, які призвели до випадку булінгу (цькування), та вжиття заходів для усунення таких причин;
- оцінка потреб сторін булінгу (цькування) в соціальних та психолого-педагогічних послугах та забезпечення таких послуг.
8. Діяльність комісії здійснюється на принципах:
- законності; - верховенства права;
- поваги та дотримання прав і свобод людини;
- неупередженого ставлення до сторін булінгу (цькування);
- відкритості та прозорості;
- конфіденційності та захисту персональних даних; 
- невідкладного реагування;
- комплексного підходу до розгляду випадку булінгу (цькування);
- нетерпимості до булінгу (цькування) та визнання його суспільної небезпеки.
Комісія у своїй діяльності забезпечує дотримання вимог Законів України «Про інформацію», «Про захист персональних даних».
9. До завдань комісії належать:
- збір інформації щодо обставин випадку булінгу (цькування), зокрема пояснень сторін булінгу (цькування);
- збір експертних висновків (за наявності), якщо у результаті вчинення булінгу (цькування) була завдана шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого;
- збір інформації, збереженої на технічних засобах чи засобах електронної комунікації (Інтернет, соціальні мережі, повідомлення тощо);
- збір іншої інформації, яка має значення для об’єктивного розгляду заяви; 
- розгляд та аналіз зібраних матеріалів щодо обставин випадку булінгу (цькування) та прийняття рішення про наявність/відсутність обставин, що обґрунтовують інформацію, зазначену у заяві.
У разі прийняття рішення комісією про наявність обставин, що обґрунтовують інформацію, зазначену у заяві, до завдань комісії також належать:
- оцінка потреб сторін булінгу (цькування) в отриманні соціальних та психолого-педагогічних послуг та забезпечення таких послуг;
- визначення причин булінгу (цькування) та необхідних заходів для усунення таких причин;
- визначення заходів виховного впливу щодо сторін булінгу (цькування) у групі, де стався випадок булінгу (цькування);
- моніторинг ефективності соціальних та психолого-педагогічних послуг, заходів з усунення причин булінгу (цькування), заходів виховного впливу та корегування (за потреби) відповідних послуг та заходів;
- надання рекомендацій для педагогічних (науково-педагогічних) працівників закладу освіти щодо доцільних методів здійснення освітнього процесу та інших заходів з малолітніми чи неповнолітніми сторонами булінгу (цькування), їхніми батьками або іншими законними представниками
10. Формою роботи комісії є засідання, які проводяться у разі потреби. Дату, час і місце проведення засідання комісії визначає її голова.
11. Засідання комісії є правоможним у разі участі в ньому не менш як двох третин її складу.
12. Рішення з питань, що розглядаються на засіданні комісії, приймаються шляхом відкритого голосування більшістю голосів від затвердженого складу комісії.
У разі рівного розподілу голосів голос голови комісії є вирішальним.
13.Особи, залучені до участі в засіданні комісії, зобов’язані дотримуватись принципів діяльності комісії, зокрема не розголошувати стороннім особам відомості, що стали їм відомі у зв’язку з участю у роботі комісії, і не використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб.
Особи, залучені до участі в засіданні комісії, під час засідання комісії мають право:
- ознайомлюватися з матеріалами, поданими на розгляд комісії;
- ставити питання по суті розгляду;
- подавати пропозиції, висловлювати власну думку з питань, що розглядаються.
14 Голова комісії доводить до відома учасників освітнього процесу рішення комісії згідно з протоколом засідання та здійснює контроль за їхнім виконанням.
15. Строк розгляду комісією заяви або повідомлення про випадок булінгу (цькування) в ХННІ НУК імені адмірала Макарова та виконання нею своїх завдань не має перевищувати десяти робочих днів із дня отримання заяви або повідомлення керівником ХННІ НУК імені адмірала Макарова.

Студентське життя