Реєстрація
знаменник
Карта сайту

Основні положення про складання заліків (ПМК) та проведення екзаменаційної сесії

1. Студенти, які не склали хоча б один екзамен або залік, вважаються такими, що мають академзаборгованість.
2. Заліки, як правило, виставляються після виконання лабораторних, практичних та розрахунково - графічних робіт, передбачених навчальним планом.
3. Студентів, які отримали три оцінки "незадовільно" при складанні диференційних заліків або "не зараховано" з однієї дисципліни, відраховують з університету, так само як і студентів, що не приступили до складання заліків без поважних причин.
4. Студент вважається допущеним до сесії, якщо він успішно склав усі заліки, захистив курсові проекти та роботи і виконав усі види робіт, передбачені навчальним планом на семестр. Студентам, які допущені до сесії, в залікову книжку ставиться відповідний штамп, а тим, хто навчається без відриву від виробництва, крім того видається довідка для оформлення навчальної відпустки.
5. Студенти, які не з’явилися на екзамен без поважних причин, у тому числі не допущені до екзаменів через відсутність заліків, вважаються такими, котрі одержали незадовільну оцінку.
6. Студенти, які одержали під час сесії більше двох незадовільних оцінок, відраховуються з університету.
7. Студентам, які одержали під час сесії не більше двох незадовільних оцінок, дозволяється ліквідувати академзаборгованість не пізніше дня фактичного початку наступного семестру. Повторне складання екзаменів допускається не більше двох разів з кожної дисципліни: один раз викладачеві, другий – комісії, створеною розпорядженням по філії.
8. Для студентів, що навчаються за денною формою навчання, проводиться підсумковий модульний контроль (ПМК) за результатами вивчення усіх модулів поточного семестру. До підсумкового модульного контролю студент допускається при умові виконання усіх елементів відповідних модулів та одержання не менше ніж 50 балів поточного контролю.
8.1. Якщо за результатами поточного контролю студент набрав не менше 60 балів, він може бути звільненим від складання підсумкового семестрового контролю.
8.2. Якщо студент бажає підвищити підсумкову оцінку, він має можливість виконати додаткові завдання, або скласти семестровий екзамен.
8.3. Відомість  обліку успішності з  результатами  поточного контролю має бути здана в деканат не  пізніше початку екзаменаційної сесії.
8.4. Якщо за результатами підсумкового семестрового контролю студентом набрано менше 20 залікових кредитів, він відраховується з університету за академічну неуспішність. 


 

Усміхнемося разом, наші студенти
не Аватари, навіщо їм хвости ?!

Хвіст - частина роботи, завдання і т. ін., яка залишилася не виконаною, не закінченою у визначений термін; заборгованість.
(Академічний тлумачний словник української мови, том 11. стор. 43.)

Студентське життя