Реєстрація
знаменник
Карта сайту

Менеджмент

Спеціальність 073

Освітньо-професійна програма
"Менеджмент організацій та адміністрування"

  Спеціальність «Менеджмент» – це завжди затребувана спеціальність, об’єктом вивчення якої є управління організаціями та їх підрозділами, керівництво, адміністрування, дирекція, вміння розпоряджатися, володіти або управляти виробництвом, максимально ефективне використання та контроль соціально-економічних систем.
  Професія менеджера потрібна в будь-якій організації, де необхідний якісний рівень управління.    Здобувачі вищої освіти зі спеціальності «Менеджмент» у Херсонській філії Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова протягом навчання отримують цінні практичні навички та здатні: 

• здійснювати пошук та оцінку нових ринкових можливостей;
• формулювати бізнес-ідеї;
• використовувати інструментарій стратегічного менеджменту;
• володіти основними методами фінансового менеджменту;
• складати аналіз фінансової звітності;
• приймати обґрунтовані інвестиційні, кредитні та фінансові рішення;
• оцінювати вплив інвестиційних рішень на зростання вартості компанії;

• аналізувати ризики;
• здійснювати аналіз споживчої поведінки, попиту, конкурентного середовища;
• брати участь в розробці і реалізації маркетингової стратегії організацій;
• моделювати бізнес-процеси;
• використовувати методи прийняття стратегічних, тактичних і оперативних рішень в управлінні виробничою діяльністю підприємств;
• планувати виробничу діяльність підприємств;
• проводити аудит трудових ресурсів та діагностику організаційної культури;
• брати участь в розробці та реалізації стратегії управління трудовими ресурсами підприємства;
• вести облік аспектів корпоративної соціальної від повідальності;
• аналізувати та проектувати міжособистісні, групові та організаційні комунікації;
• використовувати різні способи вирішення конфліктних ситуацій;
• виконувати свої функції в міжкультурному середовищі;
• використовувати сучасні технології управління персоналом;
• долати опір організаційним змінам;
• брати участь у впровадженні інновацій;
• розуміти сучасну систему управління якістю та забезпечення конкурентоспроможності;
• застосовувати методи управління проектами;
• оцінювати умови та наслідки управлінських рішень;
• взаємодіяти зі службами інформаційних технологій та ефективно використовувати корпоративні інформаційні систем

  Знання та досвід професійних менеджерів будуть корисними для підприємств, які прагнуть зміцнити своє становище на ринку. Випускники, які здобули вищу освіту за даною спеціальністю, можуть працювати практично усіх галузях та сферах економіки.
  Унікальність здобутої професії полягає в тому, що випускники можуть працювати комерційними агентами, маркетологами, менеджерами із закупівель, менеджерами з кредитування, менеджерами з продажів, менеджерами з розвитку бізнесу, менеджерами з реклами, менеджерами з управління персоналом, ризик-менеджерами, офіс-менеджерами, акаунт-менеджерами, альянс-менеджерами,  CRM-менеджерами. Вони мають відмінне аналітичне мислення, належний рівень знання іноземної мови, а також відрізняються комунікабельністю, підвищеною точністю, стратегічним мисленням, акуратністю, умінням концентруватися та керувати великими проектами. Вони здатні нести відповідальність за кожну дію, адекватно оцінювати свої можливості, є схильними до самоаналізу та розвитку.

По закінченні навчання за освітньо-професійними програмами випускник здатен виконувати зазначену в Національному класифікаторі України: «Класифікатор професій» ДК 003:2010 професійну роботу і може займати відповідну посаду:

1120 Вищі посадові особи державних органів влади
1210 Керівники підприємств, установ та організацій
1229–1239 Керівники основних фінансових, бухгалтерських, економічних та інші підрозділів, проектів та програм
1311–1319 Керівники малих підприємств в сільському, водному господарствах, промисловості, будівництві, оптовій та роздрібній торгівлі, транспорті та зв’язку, комерційному та побутовому обслуговуванні
1411–1412, 1439, 1443 Менеджери (управителі) у водному та лісовому господарстві, промисловості та у виробництві електроенергії, газу та води, транспорті
1448 Менеджери (управителі) туристичних агентств та бюро подорожей
1451–1456 Менеджери (управителі) в оптовій та роздрібної торгівлі та сфери послуг
1461–1469 Менеджери (управителі) у сфері грошового посередництва, фінансового лізингу, надання кредитів, страхування та заощаджень
1471–1479 Менеджери (управителі) у сфері операцій з нерухомістю, оренди, досліджень та розробок 1482–1483 Менеджери (управителі) в охороні здоров’я та соціальній сфері
1491–1499 Менеджери (управителі) у житлово-комунальному господарстві, сфері культури, відпочинку та спорту, систем якості, екологічних систем, систем з інформаційної безпеки та інші
2411–2419 Професіонали у сфері державної служби, маркетингу, ефективності господарської діяльності, інноваційної діяльності, аудиту, бухгалтерського обліку, праці та зайнятості
2419.1 Науковий співробітник-консультант (інтелектуальна власність)
2419.2 Професіонали у сфері маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності
2419.3 Професіонали державної служби
2447 Професіонали у сфері управління проектами та програмами
2447.2 Фахівець з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва
3436 Помічник керівника підприємства (установи, організації) 

Галузі, напрями та спеціальності